صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

species. Lieut. Munro, in his catalogue of plants growing near Agra, states Mysorensis to be identical with Arabica, and he probably had specimens from the peninsula as well as the Sutlej. This plant varies both at Aden and in Hindustan in having either simple or ternate leaves, which vitiates the sectional character given by De Candolle.

LEGUMINOSE PAPILIONACEE. SPARSIUM MONOSPERMUM. Nov. genus. CATACLINE.-Calyx ebracteatus subbilabiatus segmentis acuminatis inferioribus paulo longioribus. Vexilla dorso carinata emarginata oblonga. Alæ oblongæ auricula ad carinam dorso fissam coalitæ. Stamina ad medium monadelpha 1-9, novem coalita, parte libera tenui, antheræ ovalæ consimiles, ovarium 1-spimum. Stylus glaber post anthesin bortus. Stigma capitatum pilis deflexis longe barbatis. Legumen stipitatum subinflatum dorso rectum antice gibbosum apice attenuatum 1-spimum, semen ovali-oblongo compressum oliva

ceum.

CATACLINE SERICEA.-Suffrutex sericeo-incana, foliis 2-4, jugis cum impari prope duplo-majore, foliolis anguste obovatis ellipticisve obtusis mucronulatis utrimque incano, scrucies pilis adpressis subtus nervosis, racemis oppositifoliis umcinalibusve elongatis, floribus solitariis geminisve inferioribus folio depauperato bracteatis, calyce sericeo, vexille extus sericea purpureâ, ovario hirsuto, leguminibus in rachim decli

natis.

I suspect that this belongs to Boissy's genus Pognostigma, quoted in Walters repert, II. p. 856. But not having any means of referring to his work I cannot be sure, meanwhile I have given the above provisional generic character and name on account of its declinate fruit. It it allied to Tephrosia in habit, but the stamina and legume are very different.

TAVERNIERA GLAUCA.-Glaberrima foliis unifoliatis camosis glabris glaucis rhomboideo-ovatis suborbiculatis vemucronatis, stipulis 2, parvis scariosis cuneatis acutis, racemis 5-10, floris bracteis pedicello brevioribus acutis margine membranaceis, staminibus apice geniculatis alternis brevioribus decimo recto multo breviore geniculam vix attingente, legumine 2-articulato setis introrsum arcuatis hispido.

Next to T. lappacea, D. C. II. p. 339, differs in smoothness and the setæ of the legume are scarcely hamose; the stamens are more

geniculate than is allowed in the generic character as given by D. C. The pods are concealed by the withered scarious persistent petals.

Vexilla magna concava per anthesin reflexa subcarinata breviter emarginata et calloso-mucronulata. Alæ angustæ falcatæ ellipticæ basitruncato auriculata ungue brevi tenui vexillo plus duplo brevioris. Carina vexillo major obtusa, stylus longus basi tortuoso-geniculatus filiformis, stigmate punctiformi apicali.

MIMOSEÆ.

Benth. in Hook. Fl. Ind.

ACACIA ERIOLOBA ? Spinis rectis geminis, foliis tomentosis bipinnatis 3-jugis primæ 8-10-foliolatæ, capitulis globosis axillaribus, staminibus liberis, leguminibus ellipticis extus velutinis di-spinnis subfarctis.

There was also another species not in flower, perhaps A. arabica, and another which appeared to be Prosopis spicigera, but likewise not in flower.

Ficoidea.

ORYGIA DECUMBENS, D. C. III. p. 455.

Paronychiea.

Nov. Genus. CERATONYCHIA.--Calyx 5-phyllus sepalis inæqualibus ellipticis plus minus carinatis carinâ in aristam brevem producta, margine scarioso apicem versus laciniato-ciliato, duobus multo majoribus cetera amplectentibus. Petala 5-lineari-hyalina, stamina 5-submonadelpha, filamentis basi dilatatis, linearibus planis apice attenuatis, antheris 5 albidis ovatis. Stylus longus apice 3-dentatus, dente nudis breviore, stigma, unilaterale. Caryopsis 1-spermis semen basi fixum erectum orthotropum pyriforme. Embryo erecta cotyledonibus planis ovatis, albumine pauco laterali.

Herba erecta dichotomè ramosissima, annua.

C. nidus. Ramis tentibus, pilis brevibus deorsum scabris, foliis cruciatim verticellatis subsessilibus ellipticis utrinque acutis apice mucronatis. glabriusculis margine scabrillis, stipulis connatis setosis, floribus ternis sessilibus, involucris subspinoso-hispidis ramosis post anthesin valde auctis, seminis testâ rugoso-striatâ eleganter glandulis brunneis punc

tata.

This curious looking plant, which looks like a bird's nest with its mass of branched involucres, differs from the section acanthonychia, of Paronychia, in 2 not 3 of the sepals being exterior and armed. The

shape of the stigma and the stipules seems to differ sufficiently from Paronychia to warrant placing it in a new genus; perhaps it should rather be considered as a subgenus.

Cucurbitacea.

A species resembling the Colocynth, but the specimens were mislaid. Rubiacea.

KOHAUTIA GRANDIFLORA, D. C.

Hedyotis Sp? glanduloso scabra, foliis linearibus acutis margine revolutis, stipulis connatis setaceis ramis tentibus prostratis, floribus 4meris antheris erectis.

As in every specimen I found the ovary had changed into a bud and in several sprouted into a young shoot, I cannot speak with precision as to its Genus.

Composite Semoniaciæ.

VEMONIA CANA-(Lepidaploa,) suffruticosa ramosa omnino pilis densissimis deorsim adpressis incana, foliis petiolatis variis obovatis, p spathulatis rhomboideisve integris dentatis obtusis acutisve, panicula dichotome fastigiatâ subscorpoidea demum subcorymbosâ, capitulis pedicellatis sessilibusve 10-floris bractea parvula instructis, involucri squamis exterioribus brevibus omnibus dorso histellis margine scariosis acutis (nec acuminatis) in fructu erectis nec revolutis, uninerviis, corollis glabris, pappo duplice setiformi, serie exteriore multoties breviore achenio sub-tereti, costis 5, pilosis, valliculis glanduloso-punctatis. I observed likewise abundantly a very aromatic shrub, apparently a Blumea, but I lost the specimens.

Asclepiadeæ.

Glossonema Boveanum, D. C.

Convolvulaceæ.

One species, but I lost the specimen, it was a trailing plant, not twining.

Boraginea-Heliotropieæ.

HELIOTROPIUM PARVIFOLIUM, Nov. spec: (Sect. Orthostachys) strigosum pilis albis sursim adpressis foliis breviter petiolatis anguste ovatis ellipticisve obtusis margine revolutis spicis apice scorpoideis, bracteatis, bracteis a floribus dissitis eisve oppositis, calycis 5-partitis laciniis obtusis, corolla breviter tubulosa limbo plicato 5-dentato segmentis apice incrassatis margine undulatis, fauce intus annulo piloso

cincto, antheris hastatis acutis apice subglabris tamen cohærentibus, stylo brevi stigmate umbraculi-formi apiculato nuculis facillime separabilibus subtrigonis extus semi sphæricis adprsse hispidis lateribus planis 1 foveolatis.

Proximum videtur II. bicolori, differt floribus sessilibus nec pedicellatis et ab omni subgenere formâ stigmatis.

Scrophularineæ.

Linaria, probably L. Halara, but I have lost the specimens.
ANTICHARIS ARABICA, Benth. in D. C. p. 347.

My specimens differ only in the leaves being ovate, or lanceolate, not linear-oblong, as there described.

CAMPYLANTHUS JUNCEUS.-Glaber, bracteis ciliatis, fauce corollæ tubo inferiori intus pilosis antheris 1-locularibus muticis.

Suffrutex ramosus subaphyllus, folia parva subulata crassiuscule caduca. Racemi longi terminales. Corolla limbi segmenta 2-superiora paullo minora æstivatione intima; filamenta mucronata cum connectivo sub-apice articulata, antheræ in alabastro etiam 1-loculares loculo aperto. Stylus complanato-dilatatus apice glanduloso, crenulato, stigmate unilaterali. Semina uniformia alâ membranaceâ omnino circumdata.

This curious looking shrub differs from the generic character as at present limited, in the form of the anther, but it seems otherwise so fully to correspond in habit with Campylanthus as to merit a place in the genus. Although Anticharis and Doradanthera appear to differ exactly as this plant from Campylanthus.

Acanthacea.

ACANTHUS IMBRICATUS.-Prostratus, ramis tentibus albis, foliis brevi petiolatis ellipticis, spinuloso-dentatis obtusis acutisve suprascabris subtus incanis, bracteis numerosis imbricatis ovatis acuminatis spinosis. nervosis exterioribus lepidotis, interioribus pubescentibus velutinis nervis pilosis, calyce piloso apice spinuloso, corolla extus deorsim adpresse puberulâ intus divaricatim pilosa, labio inferiore 3-lobo cæruleo, staminibus inferioribus longioribus supra connectivo longe cornuta, antheris per imparia oppositis dense ciliatis. Capsulam et semina non vidi.

I have named this provisionally, having no means of ascertaining whether it has been already described or not, pending the publication of the family in DeCandolles' Prodromus.

Plumbagineæ.

STATICE LANCEOLATA.-Ramis vaginis foliolorum persistentibus dense imbricatis foliis lineari-lanceolatis obtusis acutisve crassis glabris integerrimis in petiolum amplexicaulem longe attenuatis, paniculis avillaribus ramosis, floribus in ramulis ultimis sessilibus secundis, bracteis persistentibus externis ovatis, intimis subrotundis margine lato scarioso. Named provisionally.

Nyctajineæ.

BOERHAAVIA dichotoma, Vahl? Panicula ramosissima aphylla pedicellis filiformibus, stam: 3, fructibus, 5 costatis, pyriformibus.

Euphorbiaceae.

EUPHORBIA ARILLATA..-Glaberrima ramis prostratis, teretibus, foliis oppositis inæqualibus integerrimis breviter petiolatis lineari-oblongis obtusis mucronulatis, stipulis 2-setaceis, pedunculis axillaribus bracteatis bifloris, bracteis petiolatis rotundis, involucri limbo 8-fido, segmentis 4 brevioribus ciliatis, 4 unguiculatis explanatis margine plano glandula oblonga medio compressa concava, fl: 1-6. Cum pedicellis abortivis linearibus scariosis barbatis intermistis, fl. 1, fructu nutante glabro, stylis 3-brevibus coccis 3-dorso acutis a basi facile dehiscentibus semine sub-oblongo angulato testa veteriore tenui, demum arilliformi lacera alba, interiore rubra.

This considerably resembles an Indian species, which I believe to be Roxburgh's E. Chameasyce, which has similar seeds, but in those I have examined the outer testa does not separate of itself in the elegant manner it does in my Aden plant. It likewise differs in the leaves being serrated near the apex. I should not however be indisposed to consider them only as varieties of the same form, and a further examination of Arabian specimens would be required to decide the point.

EUPHORBIA SYSTYLA.-Erecta glabra dichotoma, ramosa, foliis petiolatis angusti-ovatis vel lin-oblongis, inferioribus oppositis, superioribus alternis, capitulis axillaribus solitariis subsessilibus, involucri tubulosi segmentis 4-herbaceis obtusis pubescentibus, 4 stipitato glandulosis trapezioideis lateribus erosis, fl. 4-5, fertilibus et sterilibus pubes centibus, puberulo declinato, stylis 3 longe coalitis ad apicem tantum liberis, bifidis pilosis fructu erecto stipite cum involucro circumscisso quasi annulato coccis dorso rotundatis puberulis, seminibus exarillatis

« السابقةمتابعة »