صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]

1

بسم الله الرحمن الرحيم

(1)

خرم آنان که هزمان رو ته وینن سخون واته كون وا ته نشینن گرم پائي نه بي كايم ته وينم بشم آنان، بوینم که ته وينن

(r)

بيته يارب به بستان گل مرو یاد اگر رویاد هرگز کس مبویاد بتبه گر دل بخنده لب گشایه رخش از خون دل هرگز مشو یاد

(m)

خوشا آنان که الله يارشون بي بحمد و قل هو الله كا رشون بي خوشا آذان که دائم در نمازن بهشت جاودان بازار شون بي

[ocr errors][merged small]

مواز قالوا بلی تشویش دیــرم گنه از برگ دارون بیش دیرم چو فردا نومه خونون نومه خونن مو درکف نومه سردر پیش دیرم (ه)

خداوندا که بوشم با که بوشم ه وه پر اشک خونین تا که بودم هدم گز در برانن سوته آیم تو کم از در براني را که بوشم

(4)

باين بي آشياني بركيا نشم باين بي خانماني بركيا نشم همم از در برانن سوته آیــــم ته گر از در براني بر کیا نشـــ

( v )

کشیمون ابزاري از که ترسي بواني گر بخواری از که ترسي مو با این نیمه دل از کس نترسم دو عالم دل ته داري از که ترسي

(^)

اگر مستان مستیم از ته ايمون وگر بي پیاو دستیم از ته ايمون اگر گوریم و ترسا اور مسلمان بهو ملت که هستیم از ته ايمون

(9)

نوای ناله غم اند و ته ذو نو عیار زر خالص بوته نونو بوره سوته دلون واهم بناليم که قدر سوته دل دل سوته ذونو

(10)

هر آن باغي که دارش سر بدر بي مدامش باغبان خونین جگر بي بیاید کندنش از بیخ و از بـــن اگر بارش همه لعل و گهر بي

(11)

گذرگاه تو بر اوج

فلك بي

دلا راه تو بي خارو و خسک بي گر از دستت بر آیو پوست از آن بر افکن تا که بارت کمتری بـــي

(1)

بورة سوته دلون گرد هم آیم سخن وا هم كريم غم و انما يم ترازو آوریم غمها به سنجيم هر آن سوته تریم سنگین تر آیم

[ocr errors]

بورها سوته دلون هون تا بنالیم زهجر آن گل رعنا بنالی بشیم با بلبل شیدا به گلشن اگر بلبل نقله ما بقالي

( ۱۴ )

جره بازي بدم رفتم به نخجیر سيه چشمي بزد بر بال موتیو برو غافل مچر در کوهسارون هرآن غافل چره غافل خوره تیر

(14)

بي

زشور انگریزی دور فلک بي که دایم چشم زخم پر نمک روه گر دود آهـــم تا سموات روان سیل سرشکم نا سمك بي

(iv)

خداوندا ز بس زارم از ایندل شو و روزان در آزارم ازیندل زبس نالیدم از نالیدنم کشت زمو بستون که بیزارم از ایندل

(1^)

مو که سر در بیا بونم شو و روز سرشک از دیده بارونم شو و روز تو دیرم نه جایم میکرو درد ه مي دونم که زالونم شو و روز

[ocr errors]
[ocr errors]

(19)

بلابي دل بلابي دل بلابي گنه چشمون كرو دل مبتك بي اگر چشمون نه ويدن روي زيبا چه ذونو دل که خوبون در کجابي

[ocr errors]

ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده وينه دل کنه یاد بسازم خنجري نيشش ز پولاد زنم بر دیده تا دل گرده آزاد

(P1)

دلي ديرم ببادش میدهم نش میبرو باد بر آتش مي نهم دودش نمیبو

که بهبودش نمیبو نصیحت میگرم سودش نمیبو

[ocr errors]

مو آن رندم که نامم بي قلندر نه خون دیرم نه مون دیرم نه لنگر

[blocks in formation]

(۲۳)

چو شو آیه بخشتي وانهم ســـــر

بعالم همچو مو پروانه نه بگیتي همچو مو ديوانه نه

همه مارون ومورون لانه

دیرن

(old)

من بیچاره را ویـــوانــه نــه

ز کشت خاطرم جزغم نرو يو ز باغم جز گل ماتم نروه يـــــو ز صحراي دل بیحاصل مو گیاه نا اميدي هم نرو يو

[ocr errors]

دلي نازک بسان شيشه ام بي اگر آهی کشم اندیشه ام بي مسرشكم كربوه خونين عجب ني م و آندارم که در خون ریشه ام بي

(۲۶)

اگر در دم يكي بودي چه بودي وگر غم اند کي بودي چه بودي يا طبيم ازین دو گر يكي بودي چه بودي

بدالين

(۲۷)

بنالیدن دلم مانند ني بي مدام درد هجرانت زبي بي م را سوزو گدازه تا قیامت خدا ذو نو قیامت را که کي بې

J. I. 4

(PA).

بهار آیو بهر باغي گلي بي بهر شاخي هزاران بلبلي بي بهر مرزي نیارم یا نهادن مداد از مو بتر سوته دلي بـ

(19)

مو آن بخرم که در ظرف آمدستم مو آن نقطه که در حرف آمدستم بهر الفي الف قدي بر آيو الف قدم که در الف آمدستم

(po)

صوام آن آذرین مرغی که در حال بسوجم عالم از برهم زنم بال مصور گر کشه نقشم بدیوال بسوجم خونه از تاثیر تمثال

(MI)

اگر دل دلبره دلبر چه نومه وگو دلبر دله دل از چه بومه دل و دلبر بهم آيته ديرم ندونم دل که و دلبر کرو مه

[ocr errors][merged small]

بروي دلبري دلبري گرما يلست

خدارا ساربون آهسته میوان که مو وا مانده این قافلست

(۳۳)

زدل نقش جمالت در نشي يار خیال خط و خالت در نشي يار موها کردم بگرد دیده پرچین که خون آیه خیالت در نشي يار

( ۳۵ )

هزارش دل بغارت برده ویشن هزاران جگر خون کرده ویشن هزاران داغ ویش از ریشم اشمرد هني تشمرده از اشمرده و یشن

(۳۶)

پریشان سنبلان پرتاو مکه خمارین نرگسان پر آو مکه وريني ته که مهر از ما وريني ورینه روزگار اشتار مكه

دلت اي

(۳۷)

سنگدل بر مانسوجه عجب نبوه اگر خارا نسوجه

بسو جسم تا بسو جونم دلت را در آتش چوب تر تنها نسوجه

(mA)

دلم از دست عشقت گیرو ویژه موه برهم زنم سیلاب خيره دل عاشق بسان چوب تربي سري سوجه سري خونا به ريوه

[ocr errors]

وگر روي

تو وينم غم نمونه

بيته يكدم دلم خرم نمونه اگر درد دلم قسمت نموین دلي بیدر درد عالم نمونه

( ۴۰ )

مسلسل زلف بر رو ريته ديري گل و سنبل بهم آميه ديري پریشان چون كري آن تار زلفون بهر تاري دلي. آوينه ديري

[blocks in formation]

خورآئین چهره ات افرونه تربی دلم از تیر عشقت دونه تربي چرا خال رخت ذوني سيا هن هران نزديك خوربي سوته تربي

(dot)

نسیمی کزبن آن کا کل آیو موا خوشتر زبوي سنبل آیو چو شو گیرم خیالت را در آغوش سحر از بسترم بوي گل آیو

( ۴۳ )

دو زلفونت کشم تار ربا بم چه میخواهي ازين حال خرابم تو گر با مو سرياري نداري چرا هر نیمه شوائي بخوابم

( ۴۴ )

ته کت نا زنده چشمون سرمه سائي تركت بالنده بالا دلربائي تهكت مشکینه گیسو در قفائي ابي واجي که سر گردون چرائي

( ۴۵ )

چه خوش بي مهرباني از دو سربي كه يك سر مهرباني درد سوبي اگر مجنون دل شوریده داشت دل لیلی از آن شوریده تربي

(۴۶)

بورة يكشو صذور کن و ثاقم مهل در محنت روز فراقم بجفت طاق ابروي تو سوگند که موجفت غمم تا از تو طاقم

« السابقةمتابعة »