صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

(9)

نوای ناله غم انه وته ذو نو عیار زر خالص بوته ذونسو بوره سوته دلون واهم بنالیم که قدر سوته دل دل سوته ذونو

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

( ۳۸ )

دلم از دست عشقت کیژو وبوة دل عاشق بسمان چوب تربي

مژه برهم زنم سیلاب خير سري وجه سري خونا به ریه

( و ) بيته يكدم دلم خرم نمونه

وگر روي

تو وينم غم نمونه اگر درد دلم قسمت نمرین دلي بيدر درد عالم نمونه

[blocks in formation]

بورة يكشو منور کن وثاقم مهل در محنت روز فراقم بجفت طاق ابروي تو سوگند که موجفت غمم ة ا از تو طاقم

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »