صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

to the south; of which last the reigning Raja in 812 A.D. was KARKA' Raja, the maker of this grant.

Secondly, That in the Lâtéshwara Raj the following kings, ancestors of KARKA' Raja, had successively reigned :

1. GOVIND Raja.

2. KARKA, Raja, his son.

3. KRISHNA Raja, his son.

4. DHRUVA Raja his son, who obtained the beatitude of dying at Allahabad where the waters of Jamna and Ganga unite.

5 GOVINDA Raja II, son of Dhruva.

6. INDRA Raja, brother of Govinda.

7. KARKA, Raja II, son of Indra Raja.

Thirdly, It further appears that in 812 A. D. KARKA Raja had no but his brother DANTI VARMA signs as heir presumptive.

[ocr errors]

Fourthly, The capital of the Látéshwara Raj appears to have been Elapúr, where a magnificent fort and temple of Siva are stated to have been erected by the third of the above race-the KRISHNA Raja.

It remains to identify this dynasty. Of all the lists of Rajas and races collected in the late Secretary's useful tables, the one, and indeed the only one, which contains names corresponding with those found in the present grant is that given in Table XLIV. page 121, headed "Rajas of Chera or Konga," (comprehending Salem and Coimbatore) and stated to be taken from the late Colonel Mackenzie's manuscript collections.

Amongst the twenty-six princes of that dynasty, taken from the Kongadesa Raja Kal,* all the names of our list are found except that of INDRA Raja, the father of KARKA Raja II. This latter name, KARKA, I take to be identical with that of KONGANI, which occurs thrice amongst the twenty-six. The period assigned inthe useful tables for the Rajas of Kongades corresponds exactly with the date of our grant; nevertheless I do not feel quite satisfied with the evidence to the identity of Lâtéshwara with the Kongadês, and I should wish the attention of the learned and curious to be directed to the determination of this point, and to the ascertainment of the locality of the famous fort of Elapúr.

H.T. P.

*The notice of this work will be found in page 198 of Professor WILSON's printed account of the collection of Col. MACKENZIE's manuscripts, and again in the Rev. Mr. TAYLOR's more recent examination of the manuscripts at Madras. There are, it appears, two copies of the work in Tamul on Palm leaves, from which Mr. TAYLOR has had a copy transcribed on paper, and deeming the work valuable, he has translated it.

[graphic]

स वो थ्व्याद्दचसामीशो यन्नाभिकमलाश्रितः ।

हरश्च यस्य कान्तेन्दुकलया समलङ्कृतः ॥१॥

स्वस्ति स्वकीयान्वयवंशकती श्रीराष्ट्रभूपामलवंशजन्मा | प्रयाणशूरः समरैकवीरो गोविन्दराजः चितिपो बभूव ॥ २ ॥

यस्याक्षिमात्रजयिनः प्रियसाहसस्य

क्ष्मापालबंशहनमेववभूव सैन्यं ।

मक्ता च शङ्करमधीश्वरमीश्वराणां नावन्दतान्यममरेष्वपि यो मनस्वी ||३||

पुत्रीयतश्च खलु तस्य भवप्रसादात्

सूनुर्वभूव गुणराशिरुदारकीर्त्तिः ।

यो गौणनामपरिवारमुवाच मुखं

श्रीकर्कराजसुभगव्यपदेशमुचैः ||४||

सौराज्यंजल्ण्ये पतिते प्रसङ्गान्निदर्शनं विश्वजनैकसम्पत् ।
राज्यं कुलैः पूर्वमहो वभूव लिताविदानीन्तु नृपस्य यस्य ॥५॥

अत्यद्भतंचेदमम॑स्त लोकः कलिप्रभावेण यमेकपादं ।
जातं वृषं यः कृतवानिदानीं भूयश्चतुष्पादमविघ्नचारं । ॥

विष्णौ जगत्त्राणपरे मनस्थे

धर्म्मात्मनस्तस्य नृपस्य

जज्ञे

तस्योचिते तन्मयमानसस्य ।

सुतः सधम्मी ' खलु कृष्णराजः ॥७॥

यो वंश्यमुन्मूल्य विमार्गभाजं राज्यं खयं गोत्रहिताय चक्रे । ब्रह्मण्यभा तस्य च कापि साभूदिप्राय या केवलजातयोरपि ॥ ८ ॥

चक्रे

राज

श्रेष्ठद्विजन्मोचितदानलुब्धाः कर्माण्यनुष्ठानकृतानि चक्रुः ।
इछातिरेकेन कृषीबलानां पयो यथा मुञ्चति जातु मेघे ॥
भवेन्मनस्तद्दिरतौ तथाभूद्यस्मिन् धनं वर्षनि सेवकानां ॥६॥
यो युवकण्डूतिगृहीतमुच्चैः सौयौ ष्मसंदीपितचापदन्तं ।
महावराहं हरिणीचकार प्राज्यप्रभावः खलुराजसिंहः ||१०||

एलापुराचलगताद्भुतसन्निवेशं

यद्वीक्ष्य विस्मितविमानचरामरेन्द्राः । एतत् स्वयम्भुशिववामनकृत्रिमेश्री

दृष्टेदशीति सततं बहु चर्चयन्ति ॥ ११ ॥

भूयस्तथाविधकृतौ व्यवसायहाने

रेतन्मया कथमहो कृतमित्यकस्मात् । कतीपि यस्य खलु विस्मयमाप शिल्पी तन्नामकीर्त्तनमकार्य्यत येन राज्ञा ॥१२॥

गङ्गामवाच हिमदीधितिकालकूटै

रत्यद्भुताभरणकैः कृतमण्डनोपि ।

माणिक्यकाञ्चनपुरःसर सर्वभूत्या

तत्र स्थितः स्वयमभूष्यत येन शम्भुः ||१३||

नृपस्य तस्य ध्रुवराजनामा महानुभावस्तनयो वभूव ।
तृणीकृतान्यस्य पराक्रमेण प्रतापवहिर्द्विषतो ददाह || १४ ||

लक्ष्मीप्रसाधनविधावुपयोगिकृत्यं

यश्चिन्तयन् खयमभूदनिशं कृतार्थः ।

किञ्चात्र चित्रमनपेक्ष्यसहायमीशः
सर्व्वःपुमान्निजबधू' स्ववशां विधातु ं ॥९५॥

[graphic]

यो गङ्गायमुने तरङ्गसुभगे गृह्णन् परेभ्यः समं

साक्षाच्चिह्ननिभेन चोत्तमपदं यः प्राप्तवानैश्वरं । दहासम्मितवैभवैरिव गुणैर्यस्य वमद्भिर्दिशो

व्याप्तास्तस्य वभूव कीर्त्तिपुरुषो गोविन्दराजः सुतः ||१६|| प्रदेशवृत्तिव्यवसायभाजां पुरातनानामपि पार्थिवानां । यशांसि यो नाम जहार भूयो भग्नप्रचण्डाखिलवैरिवीरः ||१७||

उन्मूलितोत्तुङ्गनरेन्द्र वंशो

महानरेन्द्रीकृततुळतुल्यः ।

स्वेच्छाविधायी चरितानुकारं

चकार यो नाम विधेः क्षितीशः ॥ १८ ॥

हिञ्जीरशिक्षितरणोच्चरणानरातीन् कुर्व्वन् क्षणेन विदधेथ्द्भुतकर्म्म यश्च । चक्रे तथाहि न तथा वधं परेषां

पार्थेपि नाम भुवनत्रितयैकवीरः ॥१.८॥

कल्पक्षयक्षणसमुद्भववातहेला

दोलायमान कुलशैलकुलानुकार ।

यन्मुक्तचण्डशरजालजवप्रपन्ना

युवागतारिपुगजेन्द्रघटा चकार ॥२०॥

भ्राता तु तस्येन्द्र ससानवीर्य्यः श्रीमान् भुवि चमापतिरिन्द्रराजः । शास्ता वभूवाद्भुतकीर्त्तिसूतिस्तदा तु लाटेश्वर मण्डलस्य ||२१||

अद्यापि यस्य सुरकिन्नरसिद्धसाध्य

विद्याधराधिपतयो गुणपक्षपातात् ।

गायन्ति कुन्द कुसुमप्रियशोयथास्व

धामस्थिता सहचरीकुचदत्तहस्ताः ॥२२॥

येनैकेन च गुर्ज्जरेश्वरपतिर्यो डुं समभ्युद्यतः

शौर्यप्रोह्वतकन्दरो मृग ईव क्षिप्रं दिशो ग्राहितः । भीतासंहतदक्षिणापथमहासामन्तचक्रायते

रक्षामापविलुद्यमानविभवं श्रीवल्लभेनादरात् ॥२३॥

तस्यात्मजः प्रथितविक्रमवैरिवर्ग

लक्ष्मीहरोहरपदाम्बुजलग्नचित्तः । श्रीकर्कराज्यपरिपालनसर्व्वरीशः

शास्त्रार्थबोधपरिपालितसर्व्वलोकः ||२४||

राज्ये यस्य न तस्करस्य वसतिर्व्याधेः प्रस्वतिर्मृता दुर्भक्ष्यं नच्च विभ्वमस्य महिमा नैवोपसर्गेतवः । क्षीणे दोषगणः प्रतापविनताश्चैवारिवर्गस्तथा

नो विद्वत्परिपन्थिनी प्रभवति करा खलानां मतिः ||२५||

गौडेन्द्रवंशपतिनिर्जयदुर्विदग्ध सद्गुर्ज्जरेश्वरदिगर्गलताञ्च यस्य ।

नीत्वा भुजं विहतमालवरक्षणार्थं

स्वामी तथान्यमपि राज्यफलानि भुंक्ते ॥२६॥

तेनेदं विद्यच्चञ्चलमालोक्य शाश्वतं चितिदानं परमपुण्यं प्रवर्त्ति तोःयंधर्म्मदायः। सच लाटेश्वरसमधिगताशेषमहाशिष्टमहासामन्ता धिपतिसुवर्णवर्षश्रीकर्कराजदेवो यथासम्वेध्यमानकान । राष्ट्रपति विषयपतिग्रामकूलाधिकारिकमहत्तरादीन्ं समनुबोधयत्यस्तु वः संविदितं यथामया सिद्धशर्म्मसमावासितेन मातापित्रोरात्मनश्चैहि कामुष्मिक पुण्य यशोभिवृद्धये श्रीवलभीविनिर्गतत चातुर्व्विद्यसामान्य वात्स्यायनसगोत्रमार्ध्यन्दिनसब्रह्मचारिब्राह्मणभानवेभट्ट सोमादित्य

« السابقةمتابعة »