صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]

to the south ; of which last the reigning Raja in 812 A.D. was KARKA' Raja, the maker of this grant.

Secondly, That in the Látéshwara Raj the following kings, ancestors of KARKA' Raja, had successively reigned :

1. Govind Raja.
2. KARKA, Raja, his son.
3. Krishna Raja, his son.

4. DHRUVA Raja his son, who obtained the beatitude of dying at Allahabad where the waters of Jamna and Ganga unite.

5 Govinda Raja II, son of Dhruva.
6. Indra Raja, brother of Govinda.
7. KARKA, Raja II, son of Indra Raja.

Thirdly, It further appears that in 812 A. d. KARKA Raja had no son ; but his brother Danti VARMA signs as heir presumptive.

Fourthly, The capital of the Látéshwara Raj appears to have been Elapúr, where a magnificent fort and temple of Siva are stated to have been erected by the third of the above race—the Krishna Raja.

It remains to identify this dynasty. Of all the lists of Rajas and races collected in the late Secretary's useful tables, the one, and indeed the only one, which contains names corresponding with those found in the present grant is that given in Table XLIV. page 121, headed * Rajas of Chera or Konga," (comprehending Salem and Coimbatore) and stated to be taken from the late Colonel Mackenzie's manuscript

[ocr errors][merged small]

collections.

1

Amongst the twenty-six princes of that dynasty, taken from the Kongadesa Raja Kal,* all the names of our list are found except that of India Raja, the father of Karka Raja II. This latter name, KARKA, I take to be identical with that of KONGANI, which occurs thrice amongst the twenty-six. The period assigned inthe useful tables for the Rajas of Kongadês corresponds exactly with the date of our grant ; nevertheless I do not feel quite satisfied with the evidence to the identity of Látéshscara with the Kongadês, and I should wish the attention of the learned and curious to be directed to the determination of this point, and to the ascertainment of the locality of the famous fort of Elapúr.

H. T. P.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

* The notice of this work will be found in page 198 of Professor Wilson's printed account of the collection of Col. Mackenzie's manuscripts, and again in the Rev. Mr. TAYLOR's more recent examination of the manuscripts at Madras. There are, it appears, two copies of the work in Tamul on Palm leaves, from which Mr. Taylor has had a copy transcribed on paper, and deeming the work valuable, he has translated it.

[graphic]

स वो यादचसामीशो यन्नाभिकमलाश्रितः । हरश्च यस्य कान्तेन्दुकलया समलङ्कृतः ॥१॥

स्वस्ति स्वकीयान्वयवंशकी श्रीराष्ट्रभूपामलवंशजन्मा । प्रयाणशूरः समरैकवीरो गोविन्दराजः क्षितिपो बभूव ॥२॥

यस्याक्षिमाचजयिनः प्रियसाहसस्य

मापालवंशहनमेववभूव सैन्यं । मक्ता च शङ्करमधीखरमीश्वराणां

नावन्दतान्यममरेष्वपि यो मनस्वी ॥३॥

पुत्रीयतश्च खलु तस्य भवप्रसादात्

सूनुर्वमूव गुणराशिरुदारकीर्तिः । यो गौणनामपरिवारमुवाह मुख्वं

श्रीकर्कराजसुभगव्यपदेशमुच्चैः ॥४॥ सौराज्यजल्ण्ये पतित प्रसङ्गानिदर्शनं विश्वजनैकसम्पत् । राज्यं कुलैः पूर्वमहो वभूव निताविदानीन्तु नृपस्य यस्य ॥५।।

अत्यगतंचेदममस्त लोकः कलिप्रभावेण यमेकपादं ।
जातं वृषं यः कृतवानिदानीं भूयश्चतुष्पादमविघ्नचारं ॥६॥

विष्णौ जगत्वाणपरे मनस्थे तस्योचिते तन्मयमानसस्य । धमात्मनस्तस्य नृपस्य जज्ञे सुतः सधमा खलु कृष्णराजः ॥७॥

यो वंश्यमन्मूल्य विमार्गभाजं राज्यं खयं गोत्रहिताय चक्रे । ब्रह्मण्यमा तस्य च कापि साभूद्दिपाय या केवलजातयोपि ॥८॥

[ocr errors]

येदिजन्मोचितदानलुब्धाः काण्यनुष्ठानकृतानि चक्रुः ।
दशतिरेकेन कृषीवलानां पयो यथा मुञ्चति जातु मेघे ॥
भवेन्मनस्तद्दिरतौ तथाभूद्यस्मिन् धनं वर्षनि सेवकानां ॥६॥
यो युद्दकण्डूतिगृहीतमुच्चैः सौण्यौ मसंदीपितचापदन्तं ।
महावराहं हरिणीचकार प्राज्यप्रभावः खलुराजसिंहः ॥१०॥

[merged small][ocr errors][merged small]

गङ्गाप्रवाहहिमदीधितिकालकूटै

रत्यङ्गताभरणकैः कृतमण्डनोऽपि ।
माणिकाकाञ्चनपुरःसरमभूत्या

तत्र स्थितः स्वयमभूष्यत येन शम्भुः ॥१३॥
नृपस्य तस्य ध्रुवराजनामा महानुभावस्तनयो वभूव ।
तृणीकृतान्यस्य पराक्रमेण प्रतापवहिदिषतो ददाह ॥१४॥

.

स्य

राज

लक्ष्मीप्रसाधनविधावुपयोगिकृत्यं

यश्चिन्तयन् खयमभूदनिशं कृतार्थः । किचात्र चित्रमनपेक्ष्यसहायमीशः

सर्वःपुमानिजबधू स्ववश विधातु ॥१५॥

[graphic]

यो गङ्गायमुने तरङ्गसुभगे गृह्णन् परेभ्यः समं

साक्षाचिहनिभेन चोत्तमपदं यः प्राप्तवानैश्वरं । दहासम्मितवैभवैरिव गुणैर्यस्य चमद्भिर्दिशो

व्याप्तास्तस्य वभूव कीर्तिपुरुषो गोविन्दराजःसुतः ॥१६॥ प्रदेशवृत्तिव्यवसायभाजां पुरातनानामपि पार्थिवानां । यशांसि यो नाम जहार भूयो भग्नप्रचण्डाखिलवैरिवीरः ॥१७॥ उन्मूलितोत्तुजनरेन्द्र बंशी

महानरेन्द्रीकृततुकतुल्यः । स्वेच्छाविधायी चरितानुकारं

चकार यो नाम विधेः क्षितीशः ॥१८॥

हिजीरशिक्षितरणोच्चरणानरातीन्

कुर्वन् क्षणेन विदधेद्भुतकर्म यश्च । चक्रे तथाहि न तथाशु वधं परेषां

पापि नाम भुवनत्रितयैकवीरः ॥१८॥ कल्पक्षयक्षणसमुद्भववातहेला

दोलायमानकुलशैलकुलानुकार । यन्मुक्तचण्डशरजालजवप्रपन्ना

युड्वागतारिपुगजेन्द्रघटा चकार ॥२०॥ भाता तु तस्येन्द्रससानवीर्यः श्रीमान् भुवि क्षमापतिरिन्द्रराजः। शास्ता वभूवागुतकीर्तिसूतिस्तदा तु लाटेश्वरमण्डलस्य ॥२९॥ अद्यापि यस्य सुरकिन्नरसिड्वसाध्य

विद्याधराधिपतयो गुणपक्षपातात् । गायन्ति कुन्दकुसुमश्रियशोयथास्व

धामस्थिता सहचरीकुचदत्तहस्ताः ॥२२॥

येनैकेन च गुर्जरेश्वरपतियों ईं समभ्युद्यतः

शौर्यप्रोडतकन्दरो मृग ईव क्षिप्रं दिशो याहितः । भीतासंहतदक्षिणापथमहासामन्तचक्रायते

रक्षामापविलुयमानविभवं श्रीवल्लभेनादरात् ॥२३॥

[ocr errors][merged small]

राज्ये यस्य न तस्करस्य वसतिर्याधेः प्रसूतिभृता

दुर्भक्ष्यं नच विश्वमस्य महिमा नैवोपसोड्सवः । क्षीणे दोषगणः प्रतापविनताश्चैवारिवर्गास्त था

नो विद्वत्परिपन्थिनी प्रभवति करा खलानां मतिः ॥२५॥

गौडेन्द्रवंशपतिनिर्जयदुर्विदग्ध

सदगुर्जरेश्वरदिगर्गलताञ्च यस्य । नीत्वा भुजं विहतमालवरक्षणार्थ

स्वामी तथान्यमपि राज्यफलानि भुक्ते ॥२६॥

द्वराज

तेनेदं विद्यच्चञ्चलमालोक्य शाश्वतं क्षितिदानं परमपुण्यं प्रवर्ति नोव्यधर्मदायः। सच लाटेश्वरसमधिगताशेषमहाशिष्टमहासामन्ता धिपतिसवर्णवर्षश्रीकर्कराजदेवो यथासम्वेध्यमानकान। राष्ट्रपति विषयपतिग्रामकूलाधिकारिकमहत्तरादीन् समनुबोधयत्यस्तुवः संविदितं यथामया सिड्वशर्मसमावासितेन मातापित्रोरात्मनश्चैहि कामुष्मिकपुण्ययशोभिवृतथे श्रीवलभीविनिर्गततचातुर्बिद्यसामान्य वात्स्यायनसगोत्रमार्थ्यन्दिनसब्रह्मचारिब्राह्मणभानवेभट्टसोमादित्य

« السابقةمتابعة »