صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

(f)

(g)

धिपति श्रीमद्विजय सिंहदेवपतेविजयिनः महाराज्ञीश्रीमहाकुमारः श्रीअजयसिंहदेवः महामंत्रिशैवाचार्यभट्टारकश्रीमद्राजगुरु विद्या देवमहापुरोहितपण्डितय ज्ञधरधर्मप्रधानमहामात्यठकुरबीकीकी महाक्षपटलिक महाप्रधानार्थलेखिठक्कुर श्रीदशमूलि कवत्सराज महासान्धिविग्रहिकठकुर पुरुषोत्तम महाप्रतीहारदुष्टसाध्यचरा ध्यक्षभाण्डागारिकप्रभत्तबारणावस्वाधीनका इत्येतानन्यांश्च प्र दास्यमानयामनिवासिजनपदांचाहययथार्ह मानयति बोधयति समाज्ञापयति च । यथाविदितमस्तुभवतां । संवत् ६३२ । श्रीमन्ति पुर्या युगादौ नर्मदायां विधिवत्स्नात्वा श्रीमन्महादेवं समभ्यर्च्य मातापित्रोरात्मनश्च पुण्य यशोतिवृष्ट्वये सम्वल पत्तलायांचोरलयो यामश्चतुःसीमापर्यन्त श्चतुराघाटविसर्गः सगोप्रचारः सजलस्थलः साममधूकः सलवणाकरः सगौषरः सनिर्गमप्रवेशः सजांगलानूपो वृक्षारामोद्भिदोद्याततृणादिसहितः

अईपुरुषारिकादायादिसमन्वितः सवनपर्वतः सर्व वाधाविव जितः ग्रामोयं सावर्णगोत्राय भार्गव च्यवन प्राप्नुवाम् और्व जाम दग्न्यति पञ्चप्रबराय छन्दोगशाखिने पण्डितश्रीजनाईनप्रपौत्राय पण्डित श्रीसूक्षणपौत्राय पण्डितश्रीछितुयुत्राय पण्डितश्रीसीढ शर्मणे ब्राह्मणायोदकपूर्वकथनं शासनीकृत्यास्मदभ्यनुज्ञया मातृ श्रीमहासलदेव्या प्रदत्तः।

अत्रचाभ्यर्थनादातुर्भवति यथा ॥ सीनेतान् भाविनः पार्थिवेन्द्रान

भूयोभूयो याचते रामभद्रः । सामान्योव्यं धर्मसेतुर्नृपाणां

कालेकाले पालनीयो भवद्भिः ॥२०॥

(f) Correction.

(9) Sic in original.

(h) Here a line is obliterated.

वहुभिर्वसुधा भुक्ता राजभिः सगरादिभिः ।

यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलं ॥२८॥ सुवर्णमेकं गामेकां भूमेरप्येकमङ्गुलं ।

हरनरकमाप्नोति यावदाभूतसंप्लवं ॥२६॥ तडागानों सहस्रेण अश्वमेधशतेनच ।

गवां कोटिप्रदानेन भूमिहता न शुध्यति ॥३०॥ स्वदत्तां परदत्तो वा यो हरेत वसुन्धरां ।

स विष्ठायां कृमिभूत्वा पितृभिः सह मज्जति ॥३१॥ फालकृष्टां महीं दद्यात् सवीजां सस्यशालीनी ।

यावत् स्वयं कृतां लोकस्तावत् स्वर्गे महीयते ॥३२॥ षष्टिवर्षसहखाणि स्वर्गे वसति भूमिदः

आच्छेत्ता चानुमन्ता च तान्येवनरके वसेत् ॥३३॥

वारिहीनेष्वरण्येषु शुष्ककोटरवासिनः ।

कृष्णसास्तु जायन्ते देवव्रह्मस्वहारिणः ॥३४॥

अन्यायेन हृता भूमिरन्यायेन तु हारिता ।

हरतो हारयतश्च दहत्या सप्तमंकुलं ॥३५॥

[blocks in formation]

प्रजाहितार्थ स्थितयः प्रणीता

धर्मेषु विद्वान् परिपालयेत । यो लोभमोहाड्वरते दुरात्मा

सोधो व्रजेदुर्गतिमाशु कष्टां ॥३॥ यानीह दत्तानि पुरा न रेन्द्र

दीनानि धर्मार्थयशस्कराणि । निमौल्यवान्तप्रतिमानि तानि

को नाम साधुः पुनराददीत ॥३८॥ भूमिं यः प्रतिगृह्णाति यश्च भूमिं प्रयच्छति । उभौ तौ पुण्यकाणौ नियतं स्वर्गगामिनौ ॥३६॥ शंखो भद्रासनं छत्र धराश्वावरवारणाः । भूमिदानस्य चिहानि फलमेतत् पुरन्दर ॥४०॥ अस्मिन् वंशेन्यवंशे च यः कश्चिनृपतिर्भवेत् । तस्याहं हस्तलग्नोस्मि शासनं न व्यतिक्रमेत् ॥४९॥

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

ए ऐ ओ औ

? ?

.

[ocr errors]

व छ ? ?

अ इ ई उ ऊ

करवा घ ङ
ञ ? ?" 33

क व रा
च हज कम र ठ ड ढ ण त चदघन

? टड ? ए त्वदन
प फ ब भ म य ल व व

य र ल व व श ष स ज्ञह
पफ व हम्म् र ल व रासायद
आगे

क आं नमो ब्रह्म
बाप श्रीली छ ॐ नमो बह्मोगा

L' M.Kittee delt & Lith....

Oriental Lithographic Press

[graphic]

THE LIBRARY

OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS

« السابقةمتابعة »