صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

p. 8, 1. 197, for jorney read journey
p. 8, 1. 198, for semyd... him read
semyde. . . hym

p. 8, 1, 202, for hond read honde

p. 8, 1, 208, for thoght read thought p. 8, 1. 211, for said read saide

p. 8, 1, 216, for go read goo

p. 8, 1. 221, for you read pou
p. 13*, 1. 342, for, swonghe
swoughe

read

p. 13*, 1. 357, for zynerus read zyuerus
p. 19, 1, 543, for genernes read zeuernes
p. 23, 1, 657, for said read saíde
p. 28, 1, 801, for sacrifice read Sacrifice
p. 42, 1. 1242, for zyneris read zyueris
p. 49, 1. 1495, for feire read ferre
p. 50, 1, 1503, for color read colour
p. 50, 1, 1506, for in read on

p. 51, 1. 1522, for thriccing read
thricching

p. 275, 1. 477, for feld read fild
p. 278, l. 8542, for feld read felde
p. 279, 1. 8579, for clomour read clamur
p. 279, 1. 8601, for sword read sworde
p. 285, 1. 8767, for bold read bolde
p. 287, Rubric, for Dethe read Deathe
p. 287, 1. 8840, for Patroculus... alse
read Patroculun . . . als

p. 287, 1. 8842, for Xancipun read
Xancipun

p. 57, 1, 1720, for gremy read gremp
p. 57, 1. 1726, for sik read sib
p. 61, 1.
p. 61, 1.
p. 62, 1.
p. 62, 1,

p. 288, 1. 8857, for ferr read ferre
p. 289, 1. 8889, for hold read holde
p. 289, 1. 8910, for werre read werre
p. 290, 1.8921, for comyns read Comyns
p. 292, 1. 8971, for ferr read ferre
p. 294, 1. 9040, for well read welle
p. 294, 1. 9048, for gird read girde
p. 296, 1. 9100, for wend read wende
p. 297, 1. 9133, for yerne read yerin
p. 301, 1. 9263, for wold read wolde
p. 306, 1. 9400, for turnyd read turnyde
p. 315, 1. 9652, for raiked read raikede
p. 320, 1. 9826, for ded read dede

|

1837, for umbly read tumbly
1863, for Be sir read Ben sher
1893, for to read of

1894, for lofe read lose

p. 63, 1, 1919, for onryng read orryng p. 65, 1, 1977, for fere read ferd

|

p. 65, 1. 1978, for Left... fle read
Lest...sle, and delete comma after
hade

p. 321, 1. 9842, for birr read birre
p. 322, 1. 9869, for entrid read entride
p. 322, 1. 9875, for ground read grounde
p. 323, 1. 9903, for vmbraid read vm-
braide

|

i

o read

p. 67, 1. 2041, for message. . .
messager. &
p. 68, 1. 2052, for harmes read harmys
p. 69, 1. 2076, for too read to
p. 69, 1. 2098, for seterioll read sete
rioll

p. 52, 1, 1563, for beste read bestes
p. 56, 1, 1680, for of god read of [a]
god

...

p. 70, 1, 2126, for wintors read winteris p. 71, 1. 2144, for sith read sithe

p. 199, 1. 6133, for leue read lene
p. 230, 1, 7127, for ffounet read ffonnet
p. 234, 1. 7273, for dernly read deruly
p. 259, 1. 7983, delete comma after
haue

p. 274, 1. 8444, for vnfittyng read vnsittyng

p. 186, 1, 5732, for shout read shont
p. 196, 1. 6063, for felous read felons
p. 199, 1, 6127, for vnwyly read vn-

wysly

p. 336, l. 10291, for laited read laitede
p. 337, 1. 10320, for end read ende
p. 344, 1. 10546, for seuyan read seyuon
p. 349, 1. 10705, for Betweene read
Betwene

p. 349, 1. 10713, for damp read dump p. 355, 1. 10902, for hed read hede

p. 113, 1, 3491, for gremy read grempp. 359, 1. 11015, for wordes read wordes

p. 373, 1. 11462, for groaund read
gronond

p. 123, 1, 3793, for wordye read wordys
p. 127, 1. 3917, for zenerus read zeuerus
p. 128, 1, 3956, for faffure read fassure
p. 154, 1, 4754, for gremy read gremp
p. 156, 1. 4795, for boue read bone
p. 166, 1. 5106, for deme to read deme
[me] to

p. 379, 1. 11633, for Amphimacous read Amphymacus

p. 389, 1. 11942, for polisshit read polishit

p. 392, 1. 12038, for company read cumpany

p. 403, l. 12356, for burgh read burghe p. 405, 1. 12424, for mertrid read martrid

[blocks in formation]

PE DESTRUCTION OF TROY.

[INDEX OF BOOKS AND SUBJECTS.]

[In the MS., as has been stated in pp. liii-iv, Books XXXII-VI are disarranged, and the Index follows the disorder: in the Text they are properly arranged, and the Index is altered accordingly.]

The Prologe of this Boke

The first boke: how Kyng Pelleus exit Iason to get the

goldyn flese

...

[ocr errors]

...

...

...

...

...

The ija boke: how the grekes toke lond vpon troy. Cawse of
the first debate
The iijd boke: how Medea enformyt Iason to get the flese of

[12*]

gold

[24]

[35]

[51]

[68]

[90]

[115]

[131]

...

The xth boke: how the grekes sent vnto delphon to haue

[156]

...

onswar of a god of þere Iornay [135] The xjth boke: how the grekes saylet fro Atthens to Troy [148] The xijt boke: how the grekis sent two kynges in message to Kyng Priam for restitucon of pere harme The xiijth boke: how the grekes sent Achilles and Thelafon for vitaill for the oste into Messan . [168] The xiiijth boke: how the grekes sailet fro tenedon to be-sege of the Cité of troy, & of the counsell of Dyamed to stir the Cité, & the deth of Prothesselon by Ector slayn, & of the strong fight at the Ariuall [181] The xyth boke of the ordinaunce of the troiens to the secund batell, & of the deth of Patraclus by Ector slayn, & other thinges vt p3

...

[ocr errors]

...

...

...

[ocr errors]

...

...

...

The iiijth boke: of the distruccon of the first Troy by Ercules & Iason

...

...

[ocr errors]

...

...

...

...

...

...

The vt boke of the foundyng of new Troy, & of the qwerell of Kyng Priam for his fader deth

[ocr errors][merged small]

...

The sext boke: how Kyng Priam toke counsell to wer on the

grekes

...

...

...

...

...

...

the vijth boke: how Paris went into grese for Elan
The viijth boke: of the counsell of the grekes for recoueryng
of Elan

...

...

...

...

...

The ixth boke of the nowmber of shippes,& the Nauy of the

grekes

...

...

...

[ocr errors]

...

...

...

...

...

...

...

...

...

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

PAGE

[1]

[5]

[blocks in formation]

[PAGE]

[230]

[238]

[245]

The xvijth boke: of the counsell of the grekes for the deth of
Ector, & the iiijth batell
The xviijth boke: of the fyuet batell in the feld
The xixth boke: of the sext batell
The xxth boke: of the vijth batell & skyrmychis lastyng xxx
dayes betwene the towne & the tenttes

[254]

[266]

[274] [292]

:

[306]

The xxij boke of the Elleuynt batell of the Cité
The xxiij boke: of the xij and the xiij batell
The xxiiij boke of the xiiij and the xyth batell of the Cité... [314]
The xxv boke of the sextene, seyuentene, the eghtene, and
the xix batell

The xvjth boke of a trew takyn two monythes, & of the iija

batell

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

The xxjth boke: of the viij batell, and of the drem of Ector

wyf

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

...

:

...

The xxvj boke: of the xx batell of the Cité The xxvij boke: of the xxj batell of the Cité of Troy The xxviij boke: off the councell of Eneas & Antenor of treson of the Cité . [364] The xxix boke off the takyng of the toune & the deth of Kyng Priam · [386] The xxx boke of the stryfe of Thelamon & Vlyxes, & of the deth of Thelamon, with the exile of Eneas & Antenor The xxxj boke: of the passage of the grekes fro Troy The xxxij boke: of the lesyng that was made to Kyng Nawle, & of the dethe of his son Palamydon: the dethe of Agamynon, & the exile of Dyamede by pere wifes [410] The xxxiij boke: how Orest toke venionse for his fader dethe [423] The xxxiiij boke: how hit happit Vlixes aftur the sege · [429] The xxxv boke: of Pirrus, & his passyng ffro Troy, & of his cronyng, & of his deth [438] The xxxvj boke, & the last of the dethe of Vlixes by his son. Whiche endis in the story wt the nome of the knight p causet it to be made, & the nome of hym that translatid it out of latyn in-to englysshe. And how long the sege last, with the nowmber of grekes & troiens that were slayn & what kynges Ector slogh whom Paris slogh: whom Achilles slogh: whom Eneas slogh whom Pirrus slogh and Laudes : deo ... . [452]

...

...

...

...

...

...

[ocr errors]

...

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« السابقةمتابعة »