صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

DUBLIN:

EDINBURGH:

GLASGOW :

BERLIN:

WILLIAM MCGEE, 18, NASSAU STREET.

T. G. STEVENSON, 22, SOUTH FREDERICK STREET.
OGLE & CO., 1, ROYAL EXCHANGE SQUARE.
ASHER & CO., UNTER DEN LINDEN, 20.

NEW YORK: C. SCRIBNER & CO.; LEYPOLDT & HOLT.
PHILADELPHIA; J. B. LIPPINCOTT & CO.

[blocks in formation]

The

“Gest Hystoriale”

of the

Destruction of Troy:

AN ALLITERATIVE ROMANCE

TRANSLATED FROM

GUIDO DE COLONNA'S

"Hystoria Troiana.”

NOW FIRST EDITED

FROM THE UNIQUE MS. IN THE HUNTERIAN MUSEUM,

UNIVERSITY OF GLASGOW,

BY

THE REV. GEO. A. PANTON

AND

DAVID DONALDSON.

LONDON:

PUBLISHED FOR THE EARLY ENGLISH TEXT SOCIET BY N. TRÜBNER & CO., 60, PATERNOSTER ROW.

MDCCCLXIX.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

The xvjth boke: of a trew takyn two monythes, & of the iija batell

...

...

...

[ocr errors]

The xvijth boke: of the counsell of the grekes for the deth of
Ector, & the iiijth batell

...

...

The xviijth boke: of the fyuet batell in the feld

The xixth boke: of the sext batell

[PAGI]

[ocr errors]

[230]

[ocr errors]

· [238]

[blocks in formation]

The xxth boke: of the vijth batell & skyrmychis lastyng xxx dayes betwene the towne & the tenttes

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

The xxjth boke of the viij batell, and of the drem of Ector wyf

...

[ocr errors]

[266]

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

The xxij boke of the Elleuynt batell of the Cité
The xxiij boke: of the xij and the xiij batell
The xxiiij boke: of the xiiij and the xyth batell of the Cité ... [314]
The xxv boke: of the sextene, seyuentene, the eglitene, and
the xix batell

...

...

...

The xxvj boke: of the xx batell of the Cité

...

The xxvij boke: of the xxj batell of the Cité of Troy

...

...

...

The xxviij boke: off the councell of Eneas & Antenor of treson of the Cité

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

[322] [331]

[352]

[364]

[386]

The xxix boke: off the takyng of the toune & the deth of Kyng
Priam
The xxx boke: of the stryfe of Thelamon & Vlyxes, & of the
deth of Thelamon, with the exile of Eneas & Antenor .. [397]

[ocr errors][ocr errors]

The xxxj boke of the passage of the grekes fro Troy
The xxxij boke: of the lesyng that was made to Kyng Nawle,
& of the dethe of his son Palamydon: the dethe of Aga-
mynon, & the exile of Dyamede by pere wifes

[blocks in formation]

[407]

[410]

[ocr errors]

[429]

[ocr errors]

[438]

The xxxiij boke: how Orest toke venionse for his fader dethe [423] The xxxiiij boke: how hit happit Vlixes aftur the sege The xxxv boke: of Pirrus, & his passyng ffro Troy, & of his cronyng, & of his deth The xxxvj boke, & the last of the dethe of Vlixes by his son. Whiche endis in the story wt the nome of the knight p causet it to be made, & the nome of hym that translatid it out of latyn in-to englysshe. And how long the sege last, with the nowmber of grekes & troiens that were slayn & what kynges Ector slogh: whom Paris slogh : whom Achilles slogh: whom Eneas slogh whom Pirrus slogh and Laudes deo

[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »