صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Madeley with 3 Wellington $? $trand

To be grene chapel þu chofe, I charge pe to fotte,
Such a dunt as pu hatz dalt differued pu habbez,
To be zederly 30lden on nw 3eres morn;

þe knyzt of þe grene chapel men knowen me mony;
For þi me for to fynde if þu frayftez, faylez þu neu',
per fore com, op recreaūt be calde, pe be-houes."
With a runisch rout þe rayne; he tornez,

Halled out at þe hal-dor, his hed i his hande,

þat þe fyr of þe flynt flaze fro fole houes.

To quat kyth he be-com, knwe non pere,

Neu' more pen þay wyfte frm quepen he watz wōnen,

pe kýg & Gawen þare,

At þat grene pay laze & grēne,

3et breued watz hit ful bare,

A m'uayl amōg þo mēne.

455

|| what þēne?

465

XXI.

paz Arp þe hende kýg at hert hade wonder,
He let no femblaut be fene, bot fayde ful hyze
To be comlych quene, wyth cortays speche,
"Dere dame, to day demay yow neu?;
Wel by-cōmes fuch craft vpon cistmasse,
Laykyg of ent9ludez, to laze & to fyng,

Amōg þife, kynde caroles of knyztez & ladye;;
Neu? þe lece to my mete I may me wel dres,
For I haf fen a felly, I may not for-fake."
He glent vpon f Gawen, & gaynly he fayde,

"Now f, heng vp þyn ax, þat hatz i nogh hewen."

[fol. 97b.] & hit watz don abof þe dece, on doser to henge,
þer alle men for m'uayl my3t on hit loke,
& bi trwe tytel p of to telle þe wonder.

470

475

480

pēne pay bozed to a borde þife burnes to-geder, pe kýg & þe gode knyzt, & kene më hë ferued Of alle dayntyez double, as derrest my3t falle, Wyth alle maner of mete & mynftralcie bope; Wyth wele walt þay þat day, til worbed an ende, Now þenk wel, f Gawan,

For wope þat þu ne wonde,

pis auenture forto frayn,

þat þu hatz tan on honde.

[FYTTE THE SECOND.]

in londe.

495

I.

his hanfell' hatz Arthur of auenturus on fyrst,

This

In zonge zer, for he zerned zelpуg to here,

Thaz hym wordez were wane, when pay to fete wenten;

Now ar þay ftoken of sturne werk staf-ful her hond.
Gawan watz glad to be-gyne pofe gomnez i halle,

Bot þaz þe ende be heuy, haf ze no wonder;

For þaz man be mery in myde, quen þay han mayn drynk,

A zere zernes ful zerne, & zeldez neu' lyke,

þe forme to þe fynisment folde; ful felden.

For þi þis 30l ou?-3ede, & pe 3ere aft",

& vche fefou ferlepes fued after op';

After crysten-maffe com þe crabbed lentoū,

þat fraystez flesch wyth be fysche & fode more fymple; Bot þēne þe weder of þe worlde wyth wynter hit þrepez,

490

495

500

Colde clengez adoū, cloudez vp lyften,
Schyre schedez þe rayn i fchowrez ful warme,
Fallez vpon fayre flat, flowrez þere schewen,
Bope groūdez & pe greuez grene ar her wedez,
Bryddez busken to bylde, & bremlych fygen,
For folace of þe softe fom? þat fues þer aft',
& bloffuez bolne to blowe,
Bi rawez rych & ronk,

pē notez noble i noze,

[fol. 98.] Ar herde in wod fo wlonk.

II.

After þe fefoù of fom? wyth þe soft wyndez,
Quen zefer fyflez hy felf on fedez & erbez,
Wela wyne is þe wort þat woxes per oute,
When be donkande dewe dropez of þe leuez,
To bide a blyfful blufch of þe bryzt fūne.
Bot þe hyzes herueft, & hardenes hy fone,
Warnez hy for þe wynter to wax ful rype;
He dryues wyth drozt þe duft for to ryfe,
Fro pe face of pe folde to flyze ful hyze ;

Wrope wynde of þe welkyn wrastelez wt þe fūne,

|| bi bonk;

pe leuez lancen fro þe lynde, & lyzten on þe groūde,

& al grayes þe gres, þat grene watz ere;

pēne al rypez & rotez þat ros vpon fyrst,
& p9 zirnez be zere i zifterdayez mony,

& wynter wyndez azayn, as þe worlde afkez,
Til mezel-mas mone,

[blocks in formation]

505

510

315

520

525

|| no fage.

530

535

« السابقةمتابعة »