صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

VIII.

[fol. 120.] Thene gyrdez he to Gryngolet, & gederez pe rake,
Schowuez i bi a schore, at a schaze fyde,
Ridez þurz pe roze bonk, ryzt to be dale;

& pene he wayted hy aboute, & wylde hit hy pozt,

& feze no fygne of refette, bi-fydez nowhere,

Bot hyze bonkkez & brent, vpon bope halue,

& ruze knokled knarrez, wt knorned stonez;

pe fkwez of þe fcowtes fkayned hy pozt.

2160

2165

pēne he houed, & wyth-hylde his hors at þat tyde,
& ofte chauged his cher, þe chapel to feche;
He fez non fuche i no fyde, & felly hym þozt,
Sone a lyttel on a laude, a lawe as hit were ';
A balz berz, bi a bonke, þe bryme by-syde,
Bi a forz of a flode, pt ferked þare;
þe borne blubred per ine, as hit boyled hade.
þe knyzt kachez his caple, & com to be lawe,
Liztez dou luflyly, & at a lynde tachez

pe rayne, & his riche, with a roze brauche ;
pēne he bozez to be berze, aboute hit he walkez,
Debetande wt hy felf, quat hit be myzt.

Hit hade a hole on þe ende, & on ayper fyde,

& ou3-growen wt greffe i glodes ay where,

& al watz holz i wt, no bot an old caue,

Or a creuiffe of an olde cragge, he coupe hit nozt deme,

We, lorde," q þe gentyle knyzt,

2170

2175

2180

|| wt fpelle,

2185

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

IX.

"Now I wyffe," q Wowayn, "wyfty is here;
pis oritore is vgly, wt erbez ou growen;
Wel bifemez þe wyze wruxled i grene
Dele here his deuociou, on þe deuelez wyse;
Now I fele hit is þe fende, i my fyue wyttez,

þat hatz ftoken me þis fteuen, to ftrye me here;

pis is a chapel of meschauce, þat chekke hit by-tyde,
Hit is þe crafedeft kyrk, þat eu? I com ine !"

[fol. 120b.] With heze helme on his hede, his laŭce i his honde,
He romez vp to be rokke of po roz wonez;

pene herde he of þat hyze hil, i a harde roche,
Bizonde pe broke, i a bonk, a wonder breme noyse,
Quat hit clat❜ed i þe clyff, as hit cleue schulde,
As one vpon a gryndelfton hade grouden a fype;
What hit wharred, & whette, as wat? at a mulne,
What hit rusched, & ronge, rawpe to here.
pēne "bi godde," q Gawayn, "pat gere, at ' I trowe,
Is ryched at þe reu'ence, me renk to mete,

Let god worche we loo,

Hit helppez me not a mote,

My lif þaz I for-goo,

Drede dotz me no lote."

2190

2195

2200

|| bi rote;

2210

X.

Thēne þe knyзt con calle ful hyze,

"Who ftiztlez i þis fted, me steuen to holde?

1 as ?

M

For now is gode Gawayn goande ryzt here,

If any wyze ozt wyl wÿne hider fast,

Op now, op neu?, his nedez to fpede."

[ocr errors]

Abyde," q on on pe bonke, abouen ou? his hede,

" & þu schal haf al i haft, þat I þe hyзt ones."

3et he rusched on þat rurde, rapely a prowe,

& wyth quettyg a wharf, er he wolde lyzt;

& fypen he keu❜ez bi a cragge, & comez of a hole,
Whyrlande out of a wro, wyth a felle weppen,
A denez ax nwe dyzt, þe dynt wt o' zelde
Wt a borelych bytte, bende by pe halme,
Fyled i a fylor, fowre fote large,

Hit wat3 no laffe, bi þat lace þat lemed ful bryzt.
& þe gome i þe grene gered as fyrst,
Bope pe lyre & þe leggez, lokkez, & berde,
Saue þat fayre on his fote he foūdez on pe erpe,
Sette þe stele to the stone, & ftalked bysyde.
When he wan to be watter, þer he wade nolde,
He hypped ou9 on hys ax, & orpedly ftrydez,
Bremly brope on a bent, þat brode watz a-boute,

[fol. 121.] f Gawayn þe knyzt con mete,

He ne lutte hy no þýg lowe,

þat op fayde," now, f fwete,

Of steuen mon may be trowe."

|| on fnawe.

[ocr errors]

XI

Gawayn," q þat grene gome, "god þe mot loke!
I wyffe þu art welcom', wyze, to my place,

& p" hatz tymed þi trauayl as t'e' mon fchulde;

1 to?

2 welcon, MS.

9 tчee, MS.

2215

2220

2225

2230

2235

240

« السابقةمتابعة »