صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

p. 8, 1. 197, for jorney read journey p. 199, 1. 6133, for leue read lene
p. 8, 1. 198, for semyd . him read p. 230, 1. 7127, for ffounet read ffonnet
semyde ... hym

p. 234, 1. 7273, for dernly read deruly p. 8, 1, 202, for hond read honde

p. 259, 1. 7983, delote comma after p. 8, 1. 208, for thoght read thought haue p. 8, 1, 211, for said read saide p. 274, 1. 8444, for vnfittyng read yn. p. 8, 1, 216, for go read goo

sittyng P. 8, 1. 221, for you read bou

p. 275, 1. 477, for feld read fild p. 13*, I. 342, for swonghe read p. 278, 1. 8542, for feld read felde swoughe

p. 279, 1. 8579, for clomour read clamur p. 13*, 1. 357, for zynerus read zyuerus p. 279, 1. 8601, for sword read sworde p. 19, 1. 543, for zenernes read zeuernes p. 285, 1. 8767, for bold read bolde p. 23, 1. 657, for said read saide p. 287, Rubric, for Dethe read Deathe p. 28, 1. 801, for sacrifice read Sacrifice p. 287, 1. 8840, for Patroculus ... also p. 42, 1, 1242, for zyneris read zyueris read Patroculun ... als p. 49, 1. 1495, for feire read ferre p. 287, l. 8842, for Xancipun read p. 50, 1. 1503, for color read colour Xancipun p. 50, 1, 1506, for in read on

p. 288, 1. 8857, for ferr read ferre p. 51, l. 1522, for thriccing read p. 289, 1. 8889, for hold read holde thricching

p. 289, 1. 8910, for werre read werre p. 52, 1, 1563, for beste read bestes p. 290, 1. 8921, for comyns read Comyns p. 56, 1. 1680, for of god read of [a] p. 292, 1. 8971, for ferr read ferre god

p. 294, l. 9040, for well read welle p. 67, 1. 1720, for gremy read gremb p. 294, 1. 9048, for gird read girde p. 57, 1, 1726, for sik read sib

p. 296, 1, 9100, for wend read wende p. 61, 1. 1837, for umbly read tumbly p. 297, 1. 9133, for yerne read yerin p. 61, 1. 1863, for Be sir read Ben sher

p. 301, 1. 9263, for wold read wolde p. 62, 1. 1893, for to read of

p. 306, 1. 9400, for turnyd read turnyde p. 62, 1, 1894, for lofe read lose

p. 315, 1. 9652, for raiked read raikede p. 63, 1. 1919, for onryng read orryng p. 320, 1. 9826, for ded read dede p. 65, 1, 1977, for fere read ferd

p. 321, 1. 9842, for birr read birre P. 65, I. 1978, for Left ...fle read p. 322, 1. 9869, for entrid read entride

Lest... sle, and delete comma after p. 322, 1.9875, for ground read grounde hade

p. 323, 1. 9903, for vmbraid read ym. p. 67, 1. 2041, for message .

O read braide messager. &

p. 336, 1. 10291, for laited read laitede p. 68, 1. 2052, for harmes read harmys p. 337, 1. 10320, for end read ende p. 69, 1. 2076, for too read to

p. 344, 1. 10546, for seuyan read seyuon P. 69, 1. 2098, for seterioll read sete p. 349, 1. 10705, for Betweene read rioll

Betwene p. 70, 1, 2126, for wintors read winteris p. 349, 1. 10713, for damp read dump p. 71, I. 2144, for sith read sithe

p. 355, 1. 10902, for hed read hede p. 113, 1. 3491, for gremy read gremb p. 359, 1. 11015, for wordes read wordes p. 123, 1. 3793, for wordye read wordys p. 373, 1. 11462, for groaund read p. 127, 1. 3917, for zenerus read zeuerus gronond p. 128, 1. 3956, for faffure read fassure p. 379, 1. 11633, for Amphimacous p. 154, 1. 4754, for gremy read gremb read Amphymacus p. 156, 1, 4795, for boue read bone p. 389, 1. 11942, for polisshit read p. 166, 1. 5106, for deme to read deme

polishit [me] to

p. 392, l. 12038, for company read p. 186, 1. 5732, for shout read shont

cumpany p. 196, 1. 6063, for felous read felong p. 403, 1. 12356, for burgh read burghe p. 199, 1. 6127, for ynwyly read vn- p. 405, 1. 12424, for mertrid road wysly

martrid

.

[ocr errors][ocr errors]

p. 408, 1. 12517, for leymond read ley- | p. 452, 1. 13803, for naked ... bed monde

read nakede ... bede p. 412, 1. 12639, for sklandur read p. 455, 1. 13904, for hold read holda sklaunder

p. 455, 1. 13913, for hond read honde p. 415, 1. 12728, for Oute read Out p. 456, l. 13930, for birr read birre p. 417, 1. 12794, for lond read londe p. 462, 1. 6, for They stuk read They p. 419, 1. 12857, for enerdand read steek enerdande

p. 467, 1. 10, for Eydos read Eroydos p. 421,1. 12906, for be-fell read befelle p. 490, note to 11. 1977-8, delete comma p. 427, 1. 13070, for exiled read exilede

after tene p. 432, 1. 13201, for kyd read kyde p. 491, note to l. 1996, for damp into p. 433, 1, 13263, for spird read spirde helle read dump into helle p. 437, 1. 13371, for lord read lorde p. 498, note to 1. 3703, for still used p. 438, 1. 13399, for Ournond read for read still applied to Ournonde

p. 498, note to l. 3746, delete See note p. 450, 1. 13794, for glyssonond read 1. 6523.

glyssononde

PE DESTRUCTION OF TROY.

(INDEX OF BOOKS AND SUBJECTS.]

[In the MS., as has been stated in pp. liii-iv, Books XXXII–VI are disarranged, and the Index follows the disorder : in the Text they are properly arranged, and the Index is altered accordingly.]

PAGE

...

...

[ocr errors]

...

[ocr errors]

...

...

...

...

...

...

The Prologe of this Boke

[1] The first boke: how Kyng Pelleus exit Iason to get the goldyn fiese

[5] The ija boke: how the grekes toke lond vpon troy. Cawse of the first debate

[12*] The iijd boke: how Medea enformyt Iason to get the flese of gold

[24] The iiijth boke: of the distruccon of the first Troy by Ercules & Jason

[35] The wth boke: of the foundyng of new Troy, & of the qwerell of Kyng Priam for his fader deth

[51] The sext boke: how Kyng Priam toke counsell to wer on the grekes

[68] the vijth boke: how Paris went into grese for Elan

[90] The viijth boke: of the counsell of the grekes for recoueryng of Elan

[115] The ixth boke: of the nowmber of shippes, & the Nauy of the grekes

· [131] The xth boke: how the grekes sent vnto delphon to haue onswar of a god of þere Iornay

[135] The xjth boke: how the grekes saylet fro Atthens to Troy (148] The xijth boke: how the grekis sent two kynges in message to Kyng Priam for restitucon of þere harme

· [156] The xiijth boke: how the grekes sent Achilles and Thelæfon for vitaill for the oste into Messan

[168] The xiiijth boke: how the grekes sailet fro tenedon to be-sege

of the Cité of troy, & of the counsell of Dyamed to stir
the Cité, & the deth of Prothesselon by Ector slayn, & of
the strong fight at the Ariuall

[181] The xyth boke: of the ordinaunce of the troiens to the secund

batell, & of the deth of Patraclus by Ector slayn, & other
thinges vt p3

. [197]

...

...

:

...

[ocr errors]

...

...

...

...

...

...

...

[ocr errors]

...

...

:

[ocr errors]

[PAGB) The xvjth boke: of a trew takyn two monythes, & of the iija batell

[230] The xvijth boke: of the counsell of the grekes for the deth of Ector, & the iiijth batell

[238] The xviijth boke: of the fyuet batell in the feld

. [245] The xixth boke: of the sext batell

[254] The xxth boke: of the vijth batell & skyrmychis lastyng xxx dayes betwene the towne & the tenttes

[266] The xxjth boke: of the viij batell, and of the drem of Ector wyf

· [274] The xxij boke: of the Elleuynt batell of the Cité

[292) The xxiij boke: of the xij and the xiijtı batell

[306] The xxiiij boke: of the xiiij and the xyth batell of the Cité [314] The xxv boke: of the sextene, seyuentene, the eghtene, and the xix batell

[322] The xxvj boke: of the xx batell of the Cité

[331] The xxvij boke: of the xxj batell of the Cité of Troy [352] The xxviij boke: off the councell of Eneas & Antenor of treson of the Cité

[364] The xxix boke : off the takyng of the toune & the deth of Kyng Priam

[386] The xxx boke: of the stryfe of Thelamon & Vlyxes, & of the

deth of Thelamon, with the exile of Eneas & Antenor · [397] The xxxj boke: of the passage of the grekes fro Troy [407] The xxxij boke: of the lesyng that was made to Kyng Nawle,

& of the dethe of his son Palamydon : the dethe of Aga-
mynon, & the exile of Dyamede by þere wifes

[410] The xxxiij boke: how Orest toke venionse for his fader dethe [423] The xxxiiij boke: how hit happit Vlixes aftur the sege [429] The xxxv boke: of Pirrus, & his passyng ffro Troy, & of his cronyng, & of his deth

[438] The xxxvj boke, & the last : of the dethe of Vlixes by his son.

Whiche endis in the story wt the nome of the knight be
causet it to be made, & the nome of hym that trans-
latid it out of latyn in-to englysshe. And how long the
sege last, with the nowmber of grekes & troiens that were
slayn : & what kynges Ector slogh: whom Paris slogh :
whom Achilles slogh : whom Eneas slogh : whom Pirrus
slogh : and Laudes deo

[452]

...

:

:

[ocr errors]

...

« السابقةمتابعة »